Therapeutic Effects of Biobran, Modified Arabinoxylan Rice Bran, in Improving Symptoms of Diarrhea Predominant or Mixed Type Irritable Bowel Syndrome: A Pilot, Randomized Controlled Study

Takeshi Kamiya, Michiko Shikano, Mamoru Tanaka, Keiji Ozeki, Masahide Ebi, Takahito Katano, Shingo Hamano, Hirotaka Nishiwaki, Hironobu Tsukamoto, TsutomuMizoshita, Yoshinori Mori, Eiji Kubota, Satoshi Tanida, Hiromi Kataoka, Noriaki Okuda, and […]

Read more